vvvvvvfff.png

Rozkład dnia:


7:00-8:30 Zajęcia opiekuńcze, inicjowanie rozmów z dziećmi przychodzącymi. Zabawy swobodne  stwarzanie sytuacji zabawowych sprzyjających realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

8:30-9:00  Ćwiczenia  poranne;  przygotowanie  do  śniadania – czynności  porządkowe,  rozwijanie  nawyków  higienicznych
i samoobsługowych.

9:00-9:30 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków połączonego z nauką posługiwania się sztućcami i zastawą stołową; pogadanki na temat zdrowego odżywiania się; pełnienie dyżurów. Realizacja założeń podstawy programowej z tego zakresu.

9:30-11:00  Zajęcia kierowane - tworzenie sytuacji edukacyjnych organizowanych przez nauczyciela w formie zabaw, ćwiczeń, gier, itp. wynikających z realizacji podstawy programowej w celu zdobywania i poszerzania wiadomości, doświadczeń; rozwijanie  i doskonalenie umiejętności i sprawności oraz samorealizacji w różnych formach aktywności (poznawcza, słowna, plastyczna,  muzyczna,  ruchowa).  Budowanie  zainteresowania  dziecka  językiem  obcym nowożytnym.  Udział  dzieci

w realizacji treści religijnych. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

11:00-11:45  Czynności samoobsługowe przed wyjściem (zabiegi higieniczne, doskonalenie czynności ubierania się). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (pogoda, zła jakość powietrza) gry i zabawy sportowe w sali; czas na głośne czytanie dzieciom utworów literackich; zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. 

11:45-12:00  Przygotowanie  do  obiadu.  Zabiegi  higieniczne.  Czynności  samoobsługowe.  Wdrażanie  zasad  higieny
i kulturalnego zachowania.


12:00-12:30 Obiad – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków połączonego z nauką posługiwania się sztućcami i zastawą stołową; pogadanki na temat zdrowego odżywiania się; pełnienie dyżurów. Realizacja założeń podstawy programowej z tego zakresu.

12:30-13:45 Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksacji (słuchanie muzyki, bajek, wyciszenie). Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, zabawy i gry stolikowe w małych zespołach podejmowane spontanicznie przez dzieci; zajęcia stymulujące i wyrównawcze pod kierunkiem  nauczyciela,  logopedy;  ćwiczenia utrwalające  wiadomości

z programowych zajęć edukacyjnych. 

13:45-14:00 Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Przygotowanie do podwieczorku.

14:00-14:15  Podwieczorek – doskonalenie  umiejętności  samodzielnego  kulturalnego   spożywania  posiłków  połączonego
z nauką posługiwania się sztućcami i zastawą stołową; pogadanki nt. zdrowego odżywiania się; pełnienie dyżurów. Realizacja założeń podstawy programowej z tego zakresu.

14:15-16:00  Gry i zabawy na powietrzu lub w sali – zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań z niewielkim udziałem nauczyciela; gry i zabawy stolikowe; praca  w zespołach lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym  i z dzieckiem zdolnym; zabawy ze śpiewem; indywidualne rozmowy z dziećmi na temat wydarzeń dnia.

Organ prowadzący:

Stowarzyszenie Dla Osób Autystycznych i Ze Spektrum Autyzmu "Ukryty Dar"

ul. Tuwima 1/31 39-200 Dębica

NIP: 872-240-75-54R REGON: 180987587 KRS: 0000464313